Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų tvarkymo pricipus ir taisykles, naudojantis interneto svetainėmis https://tamsinimas.lt/ (toliau bet kuri atskirai gali būti vadinama Svetaine, kartu – Svetainėmis).

1.2. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

1.2.1. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip vardas ir pavardė, elektroniniu paštu, interneto identifikatoriumi (IP adresu) bei kitais duomenimis ir požymiais.

1.2.2. duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.2.3. duomenų valdytojas (Pardavėjas) – Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“, įmonės kodas 122924627, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. +37052723644, el. paštas  info@apertura.lt, PVM mokėtojo kodas LT229246219, kuri duomenų subjekto (Jūsų) asmens duomenis tvarko Privatumo politikoje nurodytais pagrindų ir tikslų pagrindu.

1.2.4. slapukai (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto Svetainė įrašo į lankytojo (Jūsų) kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai lankytojas (Jūs) apsilanko Svetainėje. Sekantį kartą apsilankius Svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad Svetainė galėtų atpažinti lankytojo (Jūsų) kompiuterį ar mobilųjį prietaisą. Plačiau dėl naudojamų subjektų aptariama Privatumo politikos 5 skyriuje.

1.3. Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šia Privatumo politika, Pardavėjo prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

1.4. Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ taiko tinkamas technines ir organizacines priemones užtikrinančias asmens duomenų tvarkymo saugumą ir duomenų tvarkymo atitiktį taikomiems įstatymams ir skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

1.5. Informacija, kurią Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ renka apie duomenų subjektą (Jus), priklauso nuo to, kokią informaciją apie save duomenų subjektas (Jūs) pateikia Uždarajai akcinei bendrovei “Apertura“, kai registruojasi Svetainėje siūlomų prekių įsigijimui, juos įsigyja ir (ar) prenumeruoja pasiūlymus (naujienlaiškius), dalyvauja akcijose, sutinka su slapukų naudojimu, siunčia gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus dokumentus, kandidatuodamas į laisvą darbo vietą Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Apertura“.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis, asmens duomenų gavėjai.

2.1. Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ renka ir tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:

2.1.1. pagrindinę informaciją – vardą, pavardę, prekių pristatymo/ gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, gimimo datą/amžių;

2.1.2. duomenis, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų prekių įsigijimui – informacija apie sutikimą arba nesutikimą gauti pasiūlymus (kas laikytina sutikimu arba nesutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taikytinų teisės aktų prasme) bei susijusius įrašus;

2.1.3. duomenis apie naudojimąsi Svetaine – duomenis, surinktus naudojant slapukus, susijusius su naršymu internete, informaciją apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan.;

2.1.4. duomenis, kurie susiję su kandidatavimu į laisvą darbo vietą – pareigos į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir (ar) kuriuos tvarkyti duomenų valdytoją įpareigoja teisės aktai.

2.2. Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ renka ir tvarko asmens duomenis šios Privatumo politikos 1.3. punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir šiais tikslais:

2.2.1. sudaryti ir įvykdyti sutartį (užsakymą), kurios šalis – duomenų subjektas arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), įskaitant: prekių pardavimą, prekių perdavimą, registracijos Svetainėje ir paskyros aptarnavimą;

2.2.2. įvykdyti Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ atžvilgiu taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), įskaitant: sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų pateikimą ir saugojimą, pretenzijų nagrinėjimą, duomenų pateikimą valstybės institucijoms, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus;

2.2.3. dėl teisėtų Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), įskaitant, mokėjimų bei skolų valdymą ir išieškojimą, esant skundams, prašymams, ginčams, pretenzijoms, reikalavimams Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ atžvilgiu bei siekiant apginti Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ pažeistas teises bei teisėtus interesus, Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ veiklos analizės tikslu; vidaus administravimo (personalo valdymo), tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieškos ir atrankos tikslais ir pan.

2.2.4. duomenų subjektų sutikimu – tiesioginės rinkodaros tikslais, kai sutinkate su pasiūlymų siuntimu, slapukų naudojimu; taip pat kai siunčiate gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus dokumentus, kandidatuojant į laisvą darbo vietą Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Apertura“ ir kt. (BDAR 6 str. 1 d. a punktas) . Duomenų subjekto sutikimo turinys kiekvieną kartą nurodys duomenų tvarkymo tikslą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis duomenų subjektas gali atšaukti bet kuriuo metu kreipdamasis į Uždarąją akcinę bendrovę “Apertura“ šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir kontaktiniais adresais.

2.3. Duomenų subjekto asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir nėra teisės aktais numatytas reikalavimas. Tačiau nurodytų asmens duomenų pateikimas gali būti reikalavimas numatytas tarp duomenų subjekto ir Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ sudarytoje sutartyje, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint duomenų subjektui sudaryti sutartį su Uždarąja akcine bendrovė “Apertura“. Todėl nepateikus duomenų subjekto nurodytų asmens duomenų būtų neįmanoma sudaryti ir tinkamai įvykdyti sutarties.

2.4. Sutarties sudarymui ir įgyvendinimui pateiktus šios Privatumo politikos 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose nurodytus asmens duomenis (išskyrus duomenų subjekto sutikimą dėl pasiūlymų gavimo) Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ saugos visą sutarties (užsakymo) įvykdymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo sutarties (užsakymo) įvykdymo momento.

2.5. Duomenų subjekto sutikimas dėl pasiūlymų gavimo bus saugomas visą laikotarpį, kol galios sutikimas ir 2 (du) metus po sutikimo galiojimo pabaigos.

2.6. Šios Privatumo politikos 2.1.3. punktuose nurodytus duomenis Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ saugos ne ilgiau nei 2 (du) metus.

2.7. Šios Privatumo politikos 2.1.4. punktuose nurodytus duomenis Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ saugos ne ilgiau nei 3 (tris) mėnesius nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos.

2.8. Ilgesni nei šios Privatumo politikos 2.4. – 2.7. punktuose nustatyti terminai taikomi kai siekiama įvykdyti teisės aktuose nustatytas prievoles (tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu) ar siekiama teisėtų Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ interesų, kas sąlygoja būtinybę saugoti asmens duomenis ilgiau. Tokiais atvejais asmens duomenys Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ saugomi teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu bei tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ interesus.

2.9.Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ šiuo metu neturi ketinimo perduoti ir neperduoda Jūsų (kaip duomenų subjekto) asmens duomenų į trečiąsias šalis (angl. 3rd party).

2.10. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymą aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios institucijoms ar viešąsias užduotis atliekantiems subjektams (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai), taip pat pagal sutartis žemiau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti:

2.10.1. sutarties (užsakymo) vykdymo procesuose dalyvaujantiems subjektams, įskaitant prekių gabenimo, mokėjimo paslaugų, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo užtikrinimą;

2.10.2. rinkodaros, marketingo paslaugas teikiantiems subjektams, reklamos agentūroms;

2.10.3. Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ informacines sistemas aptarnaujantiems subjektams, Svetainės turinio valdymo įrankius arba Svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas teikiantiems subjektams;

2.10.4. Uždarajai akcinei bendrovei “Apertura“ konsultavimo ar audito paslaugas teikiantiems subjektams;

2.10.5. „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų duomenų;

2.10.6. Uždarajai akcinei bendrovei “Apertura“ personalo atrankos, administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams;

2.11. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

3. Asmenų, kurių duomenys tvarkomi, teisės.

3.1. Remiantis šiomis nuostatomis, kiekvienas duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“, turi teisę:

3.1.1. reikalauti susipažinti su savo duomenimis;

3.1.2. reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

3.1.3. reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);

3.1.4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

3.1.5. nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, bet kada atšaukti savo duotą sutikimą;

3.1.6. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kurios pateikė duomenų valdytojui ir teisę persiųsti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

3.1.7. pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

3.2. Duomenų subjekto teisės (išskyrus aptartas 3.1.7. punke) įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Uždarajai akcinei bendrovei “Apertura“ , išsiunčiant laišką paštu aukščiau nurodytu adresu.

4. Pasiūlymų (naujienlaiškio) sąlygos.

4.1. Jei Svetainėje duomenų subjektas sutiko gauti Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ pasiūlymus el. paštu –  duomenų subjekto el. pašto adresas bus naudojamas informacijai apie prekes, paslaugas, akcijas, naujienas, apklausas, konkursus ir kitus pasiūlymus siųsti. 

4.2. Naujienlaiškis siunčiamas nuo Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“.

5. Slapukai.

5.1. Siekiant administruoti Svetainę, gerinti jos veikimą, taip pat kitais žemiau nurodytais tikslais, Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ naudoja slapukus.

5.2. Slapukai naudojami:

5.2.1. tiksliau skaičiuoti Svetainės lankomumą ir vertinti lankytojų elgesį Svetainėje;

5.2.2. siekiant gerinti Svetainės veikimą;

5.2.3 žinoti, ar duomenų subjektas sutiko, kad būtų naudojami slapukai Svetainėje;

5.3. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Uždarosios akcinės bendrovės “Apertura“ asmens tapatybei nustatyti.

5.4. Svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimasNaudojimo tikslasGaliojimo laikas
_fbpSlapukas naudojamas renkant analitinius duomenis3 mėnesiai
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją2 metai
_ga_8EXQGP51QFSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją2 metai
_gatSlapukas apriboja užklausų kiekius į analitines sistemas, saugant nuo netikro (bot) srauto1 minutė
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją1 diena
gws_unidAtskiria lankytojus ir naršymo sesijasIki naršymo sesijos pabaigos
woocommerce_cart_hashIšsaugo krepšelyje esančių prekių trumpinį tarp apsipirkimo žingsnių (pvz, prekės puslapis, krepšelis apmokėjimas ir t.t.), informacijos vientisumuiIki naršymo sesijos pabaigos
woocommerce_items_in_cartNurodo ar pirkinių krepšelis nėra tuščiasIki naršymo sesijos pabaigos
woocommerce_recently_viewedIšsaugo neseniai lankytus prekes, kad galima būtų juos atvaizduoti šoninėje juostojeIki naršymo sesijos pabaigos
wp_woocommerce_session_{session id}Išsaugo lankytojo apsipirkimo sesijos informaciją, atskiriant lankytojų naršymo sesijasIki naršymo sesijos pabaigos

5.5. Galima kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu https://aboutcookies.org/. Galima ištrinti visus lankytojo kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi įrenginyje. Tačiau tokiu atveju gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai bus lankomasi Svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

5.6. Slapukus Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ naudoja skaidriai ir atsakingai. Kokie slapukai įrašomi visada galite peržiūrėti savo naršyklėje. Taip pat, bet kada galima atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeičiant nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

5.7. Nustatymų pakeitimas visada galioja tik tai vienai naršyklei. Jei lankytojas naudoja kelias naršykles, jis turi pakeisti visų naršyklių nustatymus atskirai. Be to, lankytojas gali bet kada ištrinti slapukus iš daugialypės terpės atminties. Papildoma informacija pateikiama naudojant naršyklę arba operacinę sistemą.

6. Baigiamosios nuostatos.

6.1. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje. Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. gegužės mėn. 13 d.

6.2. Šią Privatumo politiką tvirtina Uždaroji akcinė bendrovė “Apertura“ ir ji reguliariai peržiūrima, siekiant ją atnaujinti, ypač tais atvejais, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą. Aktuali Privatumo politikos redakcija skelbiama  https://tamsinimas.lt/privatumo-politika.

Scroll to Top

×